تأثیر شغل مادران بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تأثیر شغل مادران بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تأثیر شغل مادران بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تأثیر-شغل-مادران-بر-میزان-پیشرفت-تحصیلی-دانش-آموزان

چکیده:
هدف ازاین تحقیق  تاثیر شغل مادران برعملکردتحصیلی فرزندان آنها ومقایسه با وضعیت تحصیلی  فرزندان مادران خانه دار است. ابتداازروی کارنامه های دانش آموزان میانگین معدل دانش آموزانی که مادرانی شاغل دارند ومیانگین معدل دانش آمو زانی که مادرانشان غیر شاغل اند را محاسبه کرده ونتایج راباهم می کنیم. دراین تحقیق که هدف اصلی آن بررسی تاثیرشغل مادران برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان است ازروش کتابخانه ای  استفاده شده است. تمام مطالب نگارش شده دراین تحقیق باتوجه به مطالب کتاب های مختلف نوشته وگردآوری شده است بدون اینکه به تجزیه و وتحلیل  آماری پرداخته باشیم. جامعه ی آماری تعداد 61نفر ازدانش آموزان پایه ی پنجم دبستان پسرانه ی شهید متقیان ناحیه ی 2 مشهد می باشند . جامعه ماکوچک وشامل یک پایه تحصیلی می باشد. نتایج بدست آمده  قابل تعمیم نیست زیرا دریک مقطع ودریک پایه مورد تحقیق قرارگرفته است . مشکلات ومحدودیت هایی وجود داشت که در صورت نبودن آن ها می توانستیم نتیجه مطلو بتری دا شته باشیم ازجمله ازنظرزمانی وقت کمی برای بررسی جنبه های مختلف تحقیق داشتیم  .  و   ازنظرمنابع نیز محدودیت وجود دارد به طوری که جستجودرباره  این موضوع درکتابخانه ومتون پایان نامه ها نتیجه یدلخواه را در بر نداشت .از طرفی توصیفی بودن ارزشیابی در مقطع ابتداییو نداشتن یک نتیجه ی کلی وپایانی( مثل معدل کل ) اعتبار نتایج را کم می کند .


فهرست:
فصل اول
مسأله و طرح تحقیق
اهداف تحقیق
متغیر های مورد مطالعه
سوالات تحقیق
فرضیه ی تحقیق
روش تحقیق
بیان مفاهیم و اصطلاحات
فصل دوم
تعریف لغوی موضوع 
نظر اندیشمندان راجع به موضوع 
پیشینه ی تحقیق 
نتیجه گیری 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل